| Shizuka Kuretani (pf)  | Profile  | Agenda  | 
photo by sha